Úvod Obchodní podmínky

Obchodní podmínky eshopu

Následující udajé stanovují obchodní podmínky, při nákupu zboži kupující souhlasí s těmito podmínkami.

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují postup při uzavírání kupních smluv, jejichž předmětem je prodej nářadí, nástrojů, strojů, jejich příslušenství, náhradních dílů a dalších produktů a služeb, které s tím souvisejí.

Prodávajícím je společnost GM Technik s.r.o., se sídlem Sadová 219, 530 03 Pardubice. Provozovna Areál Vadas, 17. listopadu 216, 530 02 Pardubice, IČ: 27495710. Zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 22447.

Prodávající se zavazuje řádně informovat zákazníka o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobků. Je-li to potřebné s ohledem na povahu výrobků, prodávající zajišťuje potřebné informace v písemném srozumitelném návodu přiloženém k výrobku.

Tento návod je zobrazen na produktu, nebo je přiložen v písemné či obrazové formě u každého produktu.

Zákon č.112/2016 Sb., o evidenci tržeb § 25 odst. 2 písm. a)
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Objednání zboží

Objednání zboží se realizuje prostřednictvím internetového obchodu či e-mailem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Tato závazná objednávka je následně prodávajícím potvrzena a odeslána na e-mailovou adresu kupujícího.

Stornování objednávky

Pokud se rozhodne nakupující od objednávky odstoupit, musí tak učinit nejpozději do 15 hod. v den, kdy byla objednávka zaregistrována. Zrušení této objednávky musí být realizováno telefonicky či prostřednictvím e-mailu s uvedením úplného jména a adresy kupujícího. Pokud tato objednávka nebude stornována do výše uvedené doby a zboží již bude odesláno, je nakupující povinen uhradit dodavateli veškeré náklady spojené s odesláním zboží.

Pokud zákazník zruší objednávku na nestandardní zboží, které není běžně skladem a je objednáno výhradně pro tohoto zákazníka, může prodávající požadovat storno poplatek ve výši 10% z ceny zboží.

Platební podmínky

Ceníky v internetovém obchodě obsahují aktuální ceny s výjimkou případů, kdy výrobce neinformoval prodávajícího o změně ceny. Ke změně ceny může docházet kdykoliv v průběhu roku dle změn dodavatelů či výrobců. Platné ceny jsou vždy kupujícímu potvrzeny v okamžiku potvrzení objednávky.

Platba zboží je možná na dobírku či platbu předem – zálohovou fakturou. Při dodání zboží na dobírku probíhá platba v okamžiku doručení zboží kurýrní službou na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce.

Při platbě převodem bude zákazník kontaktován a informován o stavu objednávky, poté provede platbu na účet společnosti. Variabilní symbol platby odpovídá číslu faktury. Po připsání částky na účet bude zboží odesláno zákazníkovi na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce.

Po vzájemné předchozí dohodě lze platit objednané zboží v hotovosti na provozovně společnosti GM Technik s.r.o.. Zákazníkovi vystaví prodejce daňový doklad splatný ihned v hotovosti na pokladně prodávajícího.

Vlastnické právo

Prodávající je vlastníkem zboží až do dne úplného zaplacení dohodnuté ceny kupujícím. V případě prodlení se zaplacením kupní ceny je prodávající oprávněn zakázat kupujícímu užívání předmětu dodávky, nebo si předmět dodávky (na náklady kupujícího) převzít zpět.

Dodací podmínky

Objednané zboží je posíláno na adresu zákazníka jako obchodní balík prostřednictvím přepravní služby PPL. Výše poštovného je stanovená dle aktuálního sazebníku cen.

Po vzájemné předchozí dohodě lze zboží vyzvednout osobním odběrem na provozovně prodávajícího.

Poštovné je účtováno ke každé přijaté objednávce. Pokud je objednávka rozdělena do více zásilek, dopravné je účtováno pouze v první dodané části této objednávky. Pokud je zásilka rozdělena na několik částí na žádost odběratele, bude účtováno dopravné ke každé jednotlivé faktuře.

Zboží dodávané prostřednictvím České pošty či jinou přepravní společností je vždy zabaleno do ochranných obalů, aby nedošlo při přepravě k jeho poškození. Použité ochranné obaly nemusí být vždy shodné s obsahem.

Běžná dodací lhůta je 3-5 pracovních dnů. Při delší dodací lhůtě bude nakupující o nejbližším termínu dodání včas informován. Termín dodání (i po potvrzeném termínu dodání) může dodavatel kdykoliv prodloužit z důvodu neočekávaných okolností, z jeho strany neovlivnitelných. V takovém případě bude nakupující ihned informován, popř. bude zákazníkovi nabídnuta jiná alternativa. Nedojde-li k dodání zboží ve sjednaném termínu, má nakupující možnost od kupní smlouvy odstoupit, případné náklady spojené s poštovným a balným hradí dodavatel.

Převzetí zboží

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít. Musí zkontrolovat neporušenost obalu, dále zda zboží nevykazuje zjevné známky poškození a překontrolovat správnost obsahu zásilky.

Ke každé zásilce je přibalena faktura a dodací list, případně návod k použití. V některých případech je faktura zaslána zvláštní zásilkou. Bude-li zboží nějakým způsobem poškozeno nebo pokud obsah zásilky nebude správně odpovídat objednávce, tuto zásilku zákazník přebírat nebude a vrátí ji prostřednictvím dopravce prodávajícímu. O této skutečnosti musí odběratel neprodleně informovat dodavatele.

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží podle platného Občanského zákonu. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum doručení zboží prodávajícímu). Prodávající, po obdržení vráceného zboží, vrátí kupujícímu zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smluv

a) Poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.

b) Dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele.

c) Dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze od okamžiku odeslání zboží a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale prodávající vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

V případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, dodavatel vrátí nebo nahradí zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí písemně či telefonicky dodavateli. Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol, datum nákupu a předložit kopii dokladu o koupi zboží. Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele a dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Zboží zaslané zpět dodavateli musí být v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů včetně dokladu o koupi.)

V případě, že zboží je vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem ponížena. Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu je povinen vrátit zaplacenou kupní cenu nebo její část nejpozději do 30-ti dnů od vrácení zboží. Dodavatel vrátí své finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu, vrácené zboží doručí kupující na své náklady zpět na adresu Prodávajícího.

Záruční podmínky

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené používáním, kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účely podnikání nebo obchodu s daným výrobkem není záruční doba stanovena Obchodním zákoníkem, ale je stanovena dovozcem na 12 měsíců. Záruční doba pro spotřebitele je podle zákona 24 měsíců.

Reklamace

Poškození zboží při dopravě

Jestliže dojde při přepravě zboží k poškození obalu, pak zákazník zboží nepřebírá nebo při převzetí sepíše s dopravcem zápis o poškození. Pokud kupující zjistí poškození zboží až po rozbalení, sepíše s dopravcem zápis o poškození do 48 hodin od převzetí zboží. Bez zápisu s dopravcem nebude reklamace poškození při dopravě uznána.

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží vadu v průběhu záruční doby, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Zboží lze reklamovat u zaměstnanců firmy GM Technik s.r.o. písemně prostřednictvím e-mailu na kontaktech uvedených na našem webu www.gmtechnik.cz

Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či e-mailem o způsobu vyřízení reklamace.

Reklamace kompletnosti dodávky

Reklamaci nesprávného množství nebo typu zboží je možné uplatnit do 2 dnů od převzetí zásilky.

Záruka

Reklamační řád se řídí platným českým právním řádem a dodavatel se zavazuje, že s ním nesmí být v rozporu.

Pozáruční servis

Dodavatel je připraven svým zákazníkům poskytnout i pozáruční servis. V případě, že se zákazníkovi vyskytne vada na výrobku, který byl zakoupen od dodavatele, a na nějž se nevztahuje záruka, zavazuje se dodavatel zprostředkovat či sám zajistit opravu dané vady.

Přechod rizika

Riziko za poškození nebo ztrátu zboží přechází na odběratele převzetím zásilky od dopravce, resp. podepsáním dodacího listu.

Osobní údaje

Zpracování veškerých osobních údajů uváděných na www.gmtechnik.cz podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a nesmí být s nimi dále nakládáno. Internetový obchod si vyhrazuje právo na zpracování statistických údajů (návštěvnost, množství prodaných produktů a podobně)

Vytisknout stránku