Úvod Reklamace

Reklamace

I. Úvodní ustanovení

Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi prodávajícím (společností GM Technik s.r.o., IČ:27495710 ), dále jen „prodávající“, na straně jedné a "kupujícím" na straně druhé.

Upravuje rozdílně práva a povinnosti pro „kupující spotřebitele“, kdy kupující spotřebitel je vymezen § 52 ods. 3 z.č. 40/1964 Sb. a pro osoby fyzické či právnické podnikající podle živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona či státní instituce a organizace, dále jen „kupující podnikatel“. Pokud tyto podmínky reklamačního řádu upravují některá práva společně a shodně pro kupujícího spotřebitele i pro kupujícího podnikatele jsou označování jako „kupující“. Při řešení reklamace kupujícího spotřebitele se postupuje podle z.č. 40/1964 Sb. a z.č. 634/1992 Sb. a souvisejícími právními předpisy. Při řešení reklamace kupujícího podnikatele se reklamace řeší dle z.č. 513/1991 Sb. a souvisejících právních předpisů. Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje firma GM Technik s.r.o. ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura nebo prodejka – dále jen „záruční list“) se všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo…).

II. Délka záruky

a) Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Zákonná záruční doba je pro kupujícího spotřebitele 24 měsíců. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd.), tzv. výprodej.

b) Prodávající může zákonnou lhůtu prodloužit. Délka záruky je vždy vyznačena na dodacím listě.

c) V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí z. č. 40/1964 Sb. § 619-617, Občanský zákoník.

d) U vybraných produktů je výrobcem záruka pro kupujícího podnikatele omezena.

III. Dodání poškozeného zboží

Kupujícímu bezprostředně při dodání doporučujeme překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku oznámit emailem na adresu prodej@gmtechnik.cz

IV. Podmínky záruky

a) Místem pro uplatnění záruky je provozovna GM Technik s.r.o., 17. listopadu 216, 530 02 Pardubice.

b) Kupující může zboží k reklamaci také zaslat přepravní službou/poštou na adresu provozovny. Balík musí obsahovat: reklamované zboží (včetně příslušenství), kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady, kontaktní údaje kupujícího spotřebitele. Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

c) U zboží, kterému je na území ČR poskytován autorizovaný servis je vhodné zaslat reklamaci  přímo do autorizovaného servisního střediska.

d) V případě, že bylo zboží zakoupeno spotřebitelem s IČ musí kupující uplatňovat tuto reklamaci přímo a jen v autorizovaném servise. V tomto případě se reklamace řídí podmínkami autorizovaného servisu.

e) Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu. Pokud bylo zboží již v minulosti reklamováno, také doloží doklad o reklamaci. 

f) Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, přetěžováním, které je v rozporu s uživatelskou příručkou.

V. Neuplatnitelnost záruky

Záruku nelze uplatnit zcela nebo z části v těchto případek:

a) vypršení záruční lhůty

b) mechanické poškození, neodborné zacházení či obsluha, zanedbání běžné péče

c) používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry prostředí, pro které jsou určeny, nebo jiným parametrům stanoveným výrobcem

d) zboží bylo poškozeno živly 

e) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci

VI. Spotřební materiál

Na spotřební materiál (vrtáky,brusivo,závitové nástroje …) je poskytována záruka v délce 6-ti měsíců. 

VII. Postup vyřízení reklamace

1) Je-li kupujícím kupující spotřebitel:

a) Jde li o odstranitelnou vadu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat.

b) Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání řádnému užívání věci, kupující má právo na výměnu zboží, a to výměnu zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi nebo odstoupení od kupní smlouvy.

c) Právo na výměnu zboží či odstoupení od kupní smlouvy, má kupující taktéž v případě, že se jedná o vady odstranitelné, ale pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vyskytujících se vad nemůže kupující zboží řádně užívat. Větším výskytem vady je myšleno 3x. Oprávněná a uznaná reklamace stejného druhu, nebo čtvrtá oprávněná a uznaná reklamace různého druhu.

d) Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data následujícího po uplatnění reklamace kupujícím.

2) Je-li kupujícím kupující podnikatel

a) Jde li o odstranitelnou vadu, má kupující spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající      s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat.

b) Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání řádnému užívání věci, je prodávající oprávněn vadné zboží vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi nebo vystaví dobropis

c) 30ti denní lhůta na vyřízení reklamace není závazná ke kupujícímu podnikateli. Jeho vztah s prodávajícím upravuje Obchodní zákoník

d) Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

VIII. Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů (vrácení zboží)

Kupující (soukromá osoba, nikoli podnikatel s IČ) má právo podle § 53 ods. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží, za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku. Pokud se tak rozhodne, nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v originálním obalu, poslat zpět   v uvedené lhůtě (určující datum odeslání). Prodávající do 30-ti dnů od odstoupení vrátí zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Odstoupení od kupní smlouvy se nevztahuje :

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím 14-ti dnů od převzetí plnění

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele

c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

Uplatňuje-li kupující své právo na odstoupení od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží, která byla uzavřena za použití prostředků na dálku neboli učiněna objednávka přes internet či       po telefonu, je zapotřebí tuto žádost doručit v písemné formě spolu se zbožím zaslaným         či zaneseným na naši provozovnu.

IX. Rozpor s kupní smlouvou (soukromá osoba, nikoli podnikatel s IČ)

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ( "rozpor s kupní smlouvou" ), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží.

To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6-ti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se prokáže naopak.

REKLAMAČNÍ A ODBĚRNÉ MÍSTO:

GM Technik s.r.o.
17. listopadu 216, 530 02, Pardubice
+420 466 030 289
+420 775 615 738